y-ohgi's blog

TODO: ここになにかかく

2019-02-01から1ヶ月間の記事一覧

Raspberry Pi x Hypriot OSへDatadogをインストールする

概要 Raspberry PiもDatadogで監視しようという話 環境 Raspberry Pi 3 B HypriotOS 1.9.0 インストール $ sudo su - # apt-get install sysstat supervisor # DD_API_KEY=<API_KEY> sh -c "$(curl -L https://raw.githubusercontent.com/DataDog/dd-agent/master/pac</api_key>…

Raspberry Pi + DockerでLEDを光らせる

概要 ラズパイことはじめな記事 Components Raspberry Pi 3 B+ microSD 16GB Hypriot 1.9.0 Docker Hypriotにデフォルトで入っているバージョン Python 3.7.2 手順 1. LEDを光らせるコードを用意する led.py # -*- coding: utf-8 -*- import time import RPi…